Kari Utoslahti | 2018-05-17
Näytä kommentit
  • 20952hailuodon kiintea yhteys Havainnekuva avaa näkymän Huikun siltaan, jonka kokonaispituus on 770 metriä.

Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma välillä Oulunsalon Riutunkari–Hailuodon Huikku on asetettu julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.
Muistutukset on osoitettava Hailuodon kunnalle ja Oulun kaupungille.
Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.
– Päätöstä odotetaan vuodenvaihteeseen mennessä, toteaa hankevastaava Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.
Jos kaikki etenee suunnitellusti ja ilman valituskierroksia oikeusasteissa, kiinteän yhteyden rakentaminen alkaa vuonna 2020 ja valmistuu vuonna 2023.
Korvaa lauttaliikenteen
Kiinteän yhteyden tiesuunnitelma käsittää maantielle 816 noin 8,4 kilometrin pituisen uuden silta- ja pengeryhteyden rakentamisen Riutunkarista Huikkuun.
Kiinteä yhteys korvaa nykyisen lauttaliikenteen ja talviaikaisen jäätien mahdollistaen ympärivuotisen ja -vuorokautisen liikennöinnin saareen.
Yhteys sijoittuu vesialueelle noin 8,1 kilometrin matkalla, josta pengertietä on 6,6 kilometriä ja siltaa 1,5 kilometriä.
Huikun silta sijoittuu noin kilometrin päähän Hailuodosta. Riutun silta sijoittuu Riutunkariin nykyisen lauttarannan pohjoispuolelle.
Rakentamiskustannuksiksi arvioidaan Ari Kuotesahon mukaan 73,4 miljoonaa euroa.
Tavoitteena on, että kiinteä yhteys parantaa Hailuodon saavutettavuutta, mahdollistaa sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.
Uudelle yhteydelle esitetään 80 km/h ajonopeutta. Kevyelle liikenteelle tulevat molemmin puolin tietä pientareet.
Pysäköintialue tulee keinosaareen.
Tien pinta on 3,5 metriä keskimääräisen veden yläpuolella.
Huomio ympäristöön
Suunnittelualue edustaa kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan rannikon merellistä maisemaa. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu ympäristö ja vaativat olosuhteet.
Hailuodossa hanke sijoittuu saaren itäisimmän niemen Santosen kärkeen. Santonen on metsäinen niemi, jossa korkeusvaihtelut ovat pieniä. Santosen etelä- ja pohjoisrannoille sijoittuu loma-asutusta. Suunnitellun kiinteän yhteyden alueella maisemaa hallitsevat tuulivoimalat ja lautalle johtava pengertie.
Mantereen puolella kiinteän yhteyden länsipää sijoittuu Riutunkariin, joka on maisemaltaan hyvin samantyyppinen kuin Santonen.
Metsäisen niemenkärjen rannoille sijoittuu loma-asutusta. Näkymää hallitsevat myös tuulivoimalat ja pengertie.
Riutunkarin kaakkoispuolelle Hailuodontien varteen sijoittuu myös avoimia peltoalueita ja maaseutumaista asutusta.
YVA valmistui 2010
Hailuodon liikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely valmistui vuonna 2010 ja yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen lausunto tuli elokuussa 2010.
Yhteysviranomaisen YVA-lausunnossaan esittämät näkökohdat on huomioitu pääosin hankkeen yleissuunnitelmassa ja nyt laaditussa tiesuunnitel­massa.
Kiinteän yhteyden yleissuunnitelmaraportti valmistui vuonna 2014.
Liikennevirasto hyväksyi yleissuunnitelman toissa vuonna.
Siitä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset viime vuonna. Siitä on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit