Kari Utoslahti | 2017-10-13
Näytä kommentit
  • 17006siikapudas Keiskanlammen vedenpinta pysyy nykyisellä tasolla.

Vuonna 2000 perustetun Siikaputaan Asukasyhdistyksen yksi keskeinen tavoite on ollut Siikaputaan tilan parantaminen ja ympäristön palauttaminen turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi.
Siikaputaan uoman vesittäminen on vihdoin etenemässä toteutukseen.
Viimeisin edistysaskel on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen syyskuun 22. päivänä antama lausunto, jossa se esittää käsityksenään, että uoman vesittäminen EcoRiver Oy:n laatiman suunnitelman mukaisesti voidaan tehdä vesialueen omistajan suostumuksella ilman aluehallintoviraston lupaa.
– Hankkeesta ei ennakolta arvioiden näytä aiheutuvan vesilaissa tarkoitettuja seurauksia vesistöön eikä rantakiinteistöille, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Ari Selin.
Kun johdettava vesi on keskivirtaamatilanteessa vain 50 litraa sekunnissa ja Keiskanlammen vedenkorkeus säilyy entisellään, ei olosuhteiden lammessa voida olettaa muuttuvan niin, että esimerkiksi alueellisesti uhanalaiset sahalehdet menisivät upoksiin.
Sahalehden ja viherukonkorennon esiintymistä lammessa on lausunnon mukaan seurattava kolme vuotta hankkeen toteuttamisesta ja varauduttava johdettavan vesimäärän alentamiseen, mikäli haittoja ilmenee.
Seurantaraportit tulee toimittaa Ely-keskukselle.
Tuki tarpeen
Siikaputaan Asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Haapakangas pitää tärkeänä lausunnon lopussa olevaa kohtaa, jossa vesilain mukaan Ely-keskuksen tulee tehdä entisen nelostien ja kevyen liikenteen alitukset vähintään 0,3–0,4 metrin kokoisella rummulla. Osittain Kiiminkijokeen upotettavan noin 250-metrisen ja halkaisijaltaan 0,4 metrin putken hankinnan ja asennuksen rahoitusta selvitetään tulevana talvena. Yhdistys toivoo, että alueen asukkaat ja yrittäjät tukisivat rahallisesti hankkeen toteuttamista. Myös Leader-rahoitusta tultaneen hakemaan.
Asukkailta ja yrittäjiltä pyydetään tukea hankkeen toteuttamiseen. Avustushakemukset ja tarjouskyselyt lähtevät liikkeelle tämän vuoden puolella.
Aikataulutavoite on ensi vuoden syyskesällä, kun joen veden korkeus on alimmillaan.
– Kevään vuosikokoukseen mennessä tiedetään tarkemmin hankkeen eteneminen. Sinne toivotaan tuvan täydeltä väkeä.
Alueen virkistys- ja kalastuskäyttömahdollisuudet kohenevat. Alue soveltuu myös entistä paremmin läheisen koulun biologian oppituntien vierailukohteeksi.
Haapakangas on ilahtunut pitkällisen prosessin kääntymisestä parhain päin.
– Prosessi on opettanut sen, että on tärkeää saada lupa-asiat kuntoon kaikilta mahdollisilta tahoilta jo ennen anomuksen lähettämistä ja muodostettua hyvähenkinen neuvottelukosketus päättäjiin.

Veneilyä vielä 1960-luvulla
- Siikapudas on pari kilometriä pitkä Kiiminkijoen sivuhaara joen suu-alueella Haukiputaan taajaman tuntumassa. Sillä on kulttuuri­historiallisesti pitkä ja arvokas perinne. Se on myös maisemallisesti ja monimuotoisuutensa vuoksi erityinen.
- Haukiputaan Siikasaaren saareksi erottanut joki – pudas – oli vielä viime vuosisadan alussa kuljetusväylä, jota pitkin Maunun sahan valmis sahatavara uitettiin Siikasaaren rantaan lastattavaksi edelleen vientiin. Vielä 1960-luvun alussa Siikapudasta pitkin pystyttiin liikkumaan veneellä.
- Vanhan nelostien rakentamisen yhteydessä Siikaputaan ylityksen kohdalla asennettiin tierumpuja. Näiden asennuskorkeus aiheutti veden virtaaman jyrkkää vähentymistä. Myös Keiskanlammen ja joen välisellä alueella uoman alkupäätä peitettiin umpeen. Virtaaman luonnollinen vähentyminen kiihdytti Siikaputaan umpeenkasvua. Tultaessa 1990-luvun lopulle pudas oli jo lähes umpeenkasvanut.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit